اتاق VIPCCU
100%x200

بهبود کیفیت

اعتبار بخشی
معرفی
رسالت
چشم انداز
منشور حقوق بیمار

100%x200

واحدهای بیمارستان

واحد درمان
پرستاری
پاراکلینیک
اداری
مالی

100%x200

تازه‌ها

تشکیل کلاسهای ترویج

زایمان طبیعی
تلگرام تصویربرداری

https://telegram.me/daymic_bot


راهنمای مراجعین
مانور آتشنشانی و تخلیه در شرایط اضطرار مصدوم تاریخ 95/1/9راس ساعت 9 صبح با حضور مدیریت محترم پرستاری و سایر اعضای چارت بحران در بیمارستان برگزار گردید.


بیمه‌های طرف قرارداد