روز درختكاري با حضور مدير عامل و مديران ارشد و كاركنان در تاريخ 95/12/15