فعاليت گروه آموزشي بهداشت بيمارستان دي در يكي از مدارس