مانور آتشنشاني در 1396/01/07

تمرين عملياتي آتشنشاني و تخليه در شرايط اضطرار مصدوم در روز دوشنبه مورخ 1396/01/07 راس ساعت 10 صبح با حضور جناب آقاي دكتر مظاهري و جناب آقاي دكتر اكبري و جناب آقاي كاهه (مدير داخلي) ،سركارخانم حافظي زاده (مترون)و اعضاء چارت بحران بلايا و تيم آتشنشاني ايستگاه 108 مطابق سناريو از پيش تعيين شده ( وقوع حريق در بخش جراحي 4 واقع در طبقه چهارم، انجام عمليات اطفاء حريق ،امداد و نجات مصدوم و تخليه افراد از طريق پله فرار) با هدف برقراري ارتباط موثر با ايستگاه آتشنشاني در شرايط اضطرار،انجام اقدامات لازم جهت عمليات نجات ،تخليه و همچنين آماده بكار بودن و استفاده بهينه از تجهيزات اطفاء حريق برگزار گرديد.