1396/12/15 روز درختکاری

برگزاری روز درختکاری در پانزدهم اسفند ماه با حضور پرشور مدیر عامل محترم ،مدیران، مسئولین وکارکنان بیمارستان
فارسی