کلینیک مشاوره ژنتیک

کلینیک مشاوره ژنتیکی

ساعت کاری

نام پزشک

روزهای هفته

-

-

شنبه

16-19

دکتر سبحانی

یکشنبه

-

-

دوشنبه

-

 

سه شنبه

-

 

چهارشنبه

9-12

دکتر سبحانی

پنج شنبه