برگزاری جشن شکوفه های نارس

Submitted by modir on س., 11/26/2019 - 09:44
جشن شکوفه های نارس

جشن شکوفه های نارس با حضور مدیر پرستاری بیمارستان ، سرپرستار، پرستاران بخش نوزادان و خانواده های محترم در بیمارستان دی برگزار شد.

جش شکوفه های نارسجش شکوفه های نارسجش شکوفه های نارسجش شکوفه های نارسجش شکوفه های نارسجش شکوفه های نارس