قدرداني از تعدادي ازپرستاران در حضور مترون بیمارستان

Submitted by modir on ی., 07/28/2019 - 18:16
قدرداني از تعدادي ازپرستاران در حضور مترون بیمارستان
قدرداني تعدادي ازپرستاران

قدرداني ازعملكرد  تعدادي ازپرستاران در حضور مترون محترم  بيمارستان و جمعي از سوپروايزرها

قدرداني تعدادي ازپرستاران قدرداني تعدادي ازپرستاران