مراسم تجليل و تقدير از پرسنل بازنشسته بيمارستان

Submitted by modir on پ., 08/08/2019 - 21:34
مراسم تجليل و تقدير از پرسنل بازنشسته بيمارستان
مراسم تجليل و تقدير از پرسنل بازنشسته بيمارستان

 

مراسم تجليل و تقدير از پرسنل بازنشسته بيمارستان
مراسم تجليل و تقدير از پرسنل بازنشسته بيمارستان