Arbor Day, 2018

برگزاری روز درختکاری در پانزدهم اسفند ماه با حضور پرشور مدیر عامل محترم ،مدیران، مسئولین وکارکنان بیمارستان
English