کلینیک چشم

   کلینیک چشم

 ساعت کاری

 نام پزشک

روزهای هفته 

10-12

دکتر نیک اقبالی

شنبه 

-

 

یکشنبه  

14-17

دکتر فرشی

 دوشنبه

-

-

سه شنبه 

-

-

چهارشنبه 

-

-

 پنج شنبه

لطفا قبل از مراجعه حضوری جهت اطمینان از حضور پزشکان در کلینیک تماس حاصل فرمایید

84942844 -84942874 -84942873