کلینیک جراحی مغز و اعصاب

   کلینیک جراحی مغز و اعصاب

 ساعت کاری

 نام پزشک

روزهای هفته 

11-13

دکتر سدیفی

شنبه 

 

 

 

10-12

دکتر سدیفی

 دوشنبه

-

-

سه شنبه 

11-13

13-15

دکتر سدیفی

دکتر صمدیان

چهارشنبه 

-

-