کلینیک زنان

   کلینیک زنان

 ساعت کاری

 نام پزشک

روزهای هفته 

8-10

دکتر شاهرخی

شنبه 

 

10-13

 

دکتر دیانی

یکشنبه

10-13

دکتر قاسمی

سه شنبه 

9-13

دکتر میراب زاده

چهارشنبه 

10-12

دكتر ميرزايي

پنجشنبه