کلینیک ارتوپدی

   کلینیک ارتوپدی

 ساعت کاری

 نام پزشک

روزهای هفته 

10-13

8-11

دکتر عشایری

دکتر توکلی

شنبه 

10-13

دکتر میرسعیدی

یکشنبه  

10-13

دکتر ظفرمند  

 دوشنبه

8-11

11-13

دکتر اخترشناس

دکتر ممتازی

سه شنبه 

10-13

دکتر جمشیدی

چهارشنبه 

10-12

آنکال

 پنج شنبه

لطفا قبل از مراجعه حضوری جهت اطمینان از حضور پزشکان در کلینیک تماس حاصل فرمایید 
84942844 -84942874 -84942873