کلینیک روانپزشکی

   کلینیک روانپزشکی

 

 ساعت کاری

 نام پزشک

روزهای هفته 

-

-

شنبه 

-

 -

یکشنبه  

8-10

خانم دكتر شاهرخي

 دوشنبه

10-12

دکتر جلالیان

سه شنبه 

 -

چهارشنبه 

-

-

 پنج شنبه

لطفا قبل از مراجعه حضوری جهت اطمینان از حضور پزشکان در کلینیک تماس حاصل فرمایید 
84942844 -84942874 -84942873