کلینیک داخلی

   کلینیک داخلی

 ساعت کاری

 نام پزشک

روزهای هفته 

11-13

دكتر شاكر

شنبه 

11-13

دكتر شاكر

یکشنبه  

12-14

دکتر محسنی جم

 دوشنبه

11-13

دكتر شاكر

سه شنبه 

11-13

دکتر محسنی جم

چهارشنبه 

12-14

دکتر محسنی جم

 پنج شنبه