کلینیک اطفال

   کلینیک اطفال

 ساعت کاری

 نام پزشک

روزهای هفته 

-

دكتر کشیک اطفال

شنبه 

9-11

عصرها 

دکتر كاشي

دكتر زحمتکش

یکشنبه  

-

 دكتر تقوی

 دوشنبه

9-11

عصرها

 دکتر كاشي

دكتر زحمتکش

سه شنبه 

-

 دكتر تقوی

چهارشنبه 

9-11

عصرها

دكتر كاشي 

دكتر زحمتکش

 پنج شنبه

پزشک متخصص اطفال به صورت شبانه روزی در بیمارستان حضور دارد

لطفا قبل از مراجعه حضوری جهت اطمینان از حضور پزشکان در کلینیک تماس حاصل فرمایید

84942844 -84942874 -84942873