کلینیک داخلی کلیه

   کلینیک داخلی کلیه

 ساعت کاری

 نام پزشک

روزهای هفته 

-

-

شنبه 

-

-

یکشنبه  

 9-12

دکتر هاشمی

 دوشنبه

-

-

سه شنبه 

-

-

چهارشنبه 

-

-

 پنج شنبه