ليست بيمه های طرف قرارداد

بانك سپه

بيمه كارآفرين (به جز بیماران قلبی)

بانك كشاورزي

بانك مركزی

امور بازنشستگان شرکت نفت

بانك مسكن

بانك توسعه صادرات

بانك رفاه

بانك تجارت

بانك ملت

بیمه ما (به جز بیماران قلبی)

كانون سردفتران ( قوه قضائيه)

 شركت نفت فلات قاره

شرکت هواپیمایی هما ایران ایر

بنياد پانزده خرداد

بیمه رازی (به جز بیماران قلبی)

بيمه سينا(به جز بیماران قلبی)

 صدا وسيما(موارد قلبی فقط جراحی قلب باز مورد تایید است)

بيمه پارسيان(به جز بیماران قلبی)

بيمه نوين (به جز بیماران قلبی)

بيمه كوثر (به جز بیماران قلبی)

بيمه معلم (به جز بیماران قلبی)

بیمه کمک رسان

بیمه ایران(به جز بیماران قلبی)

بيمه معلم (به جز بیماران قلبی)

بيمه ميهن (به جز بیماران قلبی)

بيمه ملت (به جز بیماران قلبی)

بيمه بهداشت و درمان صنعت نفت تهران