کلینیک قلب

ساعت کاری

نام پزشک

روزهای هفته

8-13

-

شنبه

9-12

دکتر کوهی

یکشنبه

9-11

11-14

دكتر ناظري

دکتر روشنی

دوشنبه

8-14

دکتر ضرابی

سه شنبه

9-11

دکتر هاشمیان

چهارشنبه

9-13

دکتر فیروزی

(دكتر عزيزي)

پنج شنبه