کلینیک قلب

ساعت کاری

نام پزشک

روزهای هفته

-

-

شنبه

9-11

دکتر کوهی

یکشنبه

9-11

11-13

 ناظری دكتر

دکتر روشنی

دوشنبه

8-13

دکتر ضرابی

سه شنبه

9-11

دکتر هاشمیان

چهارشنبه

10-13

دکتر فیروزی

پنج شنبه