کلینیک گوارش

کلینیک گوارش

ساعت کاری

نام پزشک

روزهای هفته

15-17

دکتر حمصی

شنبه

10-13

دکتر پورروشن

یکشنبه

15-17

دکتر حمصی

دوشنبه

15-17

دكتر حمصي

سه شنبه

10-13

دکتر پورروشن

چهارشنبه

-

-

پنج شنبه