کلینیک ریه

کلینیک ریه

ساعت کاری

نام پزشک

روزهای هفته

10-13

دکتر صابر

شنبه

14-16

دکتر صابر

يكشنبه

10-13

دکتر صابر

دوشنبه

14-16

دكتر صابر

سه شنبه

10-13 دكتر صابر چهارشنبه

جهت هماهنگی وقت قبلی با کلینیک بیمارستان تماس حاصل فرمایید : 84942874 - 84942844- 84942873