کلینیک ریه

کلینیک ریه

ساعت کاری

نام پزشک

روزهای هفته

9-13

دکتر صابر

شنبه

14-16

دکتر صابر

يكشنبه

9-13

دکتر صابر

دوشنبه

14-16

دكتر صابر

سه شنبه

9-13 دكتر صابر چهارشنبه