كلينيك داخلي مغز و اعصاب

ساعت دكتر روز
13-15 دكتر پورطاهريان شنبه
    يكشنبه
13-15 دكتر پور طاهريان دوشنبه
14-17 دكتر پور طاهريان سه شنبه
13-15 دكتر پورطاهريان چهارشنبه
    پنجشنبه