ریاست بیمارستان دی

سخن مدیر عامل بیمارستان دی

با سلام،

بنام خود، و همه همکاران پزشک ،پیراپزشک و پرستاران و دیگر همکاران ،آغاز بکار این وسیله ء ارتباطی عمیق و گسترده،میان ما و شما عزیزان مراجعه کننده ، را تبریک گفته، و امید است که از این راه، ارتباط شما و ما آسان تر ،وسیعتر ، و عمیق تر شده و بیش از پیش امکان خدمت گزاری ما را فراهم سازد.

دکتر حسین امامی