کلینیک زنان

 

   کلینیک زنان

 ساعت کاری

 نام پزشک

روزهای هفته 

8-9

14-15

دکتر شاهرخی

دكتر شايان

شنبه 

10-13

14-15

دکتر دیانی

دكتر شايان

یکشنبه

10-11

14-15

دكتر شايان دوشنبه

14-15

دكتر شايان

سه شنبه 

11-13

خانم دکتر میراب زاده

چهارشنبه 

10-12

خانم دكتر ميرزايي

پنجشنبه

 
 

جهت هماهنگی وقت قبلی با کلینیک بیمارستان تماس حاصل فرمایید : 84942874 - 84942844- 84942873