امكانات بيمارستان

  • داروخانه بيمارستان بصورت شبانه روزي داير مي باشد
  • كافي شاپ بيمارستان از صبح الي ساعت 21 در طبقه همكف بيمارستان داير است