100%x200

واحدهای بیمارستان

واحد درمان
پرستاری
پاراکلینیک
اداری
مالی

100%x200

تازه‌ها

دفتر آموزش و ارتقا سلامت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي

http://iec.behdasht.gov.ir/

تشکیل کلاسهای رايگان ترویج زایمان طبیعی
تلگرام تصویربرداری

https://telegram.me/daymic_bot


راهنمای مراجعین
مانور آتشنشانی و تخلیه در شرایط اضطرار مصدوم تاریخ 95/1/9راس ساعت 9 صبح با حضور مدیریت محترم پرستاری و سایر اعضای چارت بحران در بیمارستان برگزار گردید. این مانورمطابق سناریو از پیش تعیین شده با همکاری ایستگاه 108 آتشنشانی انجام یافت که شامل دریل آتشنشانی - تخلیه و نجات مصدوم از طریق پله های اضطرار بود و در پایان آموزش انواع خاموش کننده ها و نحوه استفاده از کپسول های اطفاء حریق توسط کارشناس آموزش ایستگاه به پرسنل حاضر در محل ارائه گردید
  ​ ​​ ​ ​​       ​​                      

بیمه‌های طرف قرارداد