آگهی استخدام

 

بیمارستان دی از واجدین شرایط ذیل دعوت به همکاری مینماید : 

1- مسئول کاخداری و خدمات عمومی : ترجیحاً لیسانس تاسیسات ، مکانیک ( یا رشته های مرتبط) با سابقه در امور خدمات عمومی

2- مسئول انبار : مدرک لیسانس بازرگانی ( یا رشته های مرتبط) و سابقه در امور انبارداری

(لطفاً به قسمت درخواست استخدام مراجعه فرمایید )