رسالت

ارائه بهترین خدمات تشخیصی و درمانی به گیرندگان خدمت،بر پایه استانداردهای ملی و رعایت کرامت انسانی و عالی ترین سطح ایمنی بیمار.