رسالت

((ارائه بهترین خدمات تشخیصی- درمانی به گیرندگان خدمت ، برپایه استانداردهای ملی با رعایت اصول ایمنی و حفظ کرامت انسانی))