ریاست بیمارستان

دکترعلي اكبر شايان
دکترعلي اكبر شايان