ساعات و قوانین ملاقات

ساعت ملاقات :

 
اطلاعات غذا

بیمارستان دی دارای متخصص تغذیه می باشد.برنامه غذای بیماران بستری با توجه به نوع بیماری و محدویت های مصرف مواد خوارکی تحت نظر متخصص تغذیه برنامه ریزی می گردد.