ساعات و قوانین ملاقات

ملاقتات

 

ساعات و قوانین ملاقات : 

 

بخشهای عادی : 17-15  (روزهای تعطیل رسمی : 11-9 صبح و 17-15عصر )

بخشهای ویژه : 17-16 (روزهای تعطیل رسمی : 11-10 صبح و 17-16 عصر)