فهرست تعرفه‌ها

گروه بيمارستانهاي خصوصي درجه

 يك تهران تعرفه  A  سال 1395

1

اتاق يك تخته

6480000+720000

ريال

2

اتاق دو تخته

5040000

ريال

3

اتاق عمومي

3600000

ريال

4

NICU

12960000

ريال

5

ICU/g

12960000

ريال

6

CCU&POSTCATH

8280000

ريال

7

POST CCU

6480000

ريال

8

تخت نوزاد

2517000

ريال

9

انكوباتور

3600000

ريال

10

همراه در اتاق دو تخته

720000

ريال

11

همراه در اتاق يك  تخته

720000

ريال

12

تخت day car

1320000

ريال

13

Icu/oh

12960000

ريال

 

در صورت استفاده از اتاق يك تخته ( رديف 1 ) هزينه

همراه ( رديف 11) در هر صورت شارژ بيمار خواهد شد