فهرست تعرفه‌ها

گروه بيمارستانهاي خصوصي درجه

 يك تهران تعرفه  A  سال 1394

1

اتاق يك تخته

5580000

ريال

2

اتاق دو تخته

4360000

ريال

3

اتاق عمومي

3100000

ريال

4

NICU

11160000

ريال

5

ICU/g

11160000

ريال

6

CCU&POSTCATH

7130000

ريال

7

POST CCU

5580000

ريال

8

تخت نوزاد

2170000

ريال

9

انكوباتور

3100000

ريال

10

همراه در اتاق دو تخته

1000000

ريال

11

همراه در اتاق يك  تخته

1400000

ريال

12

تخت day car

1140000

ريال

13

Icu/oh

11160000

ريال

 

در صورت استفاده از اتاق يك تخته ( رديف 1 ) هزينه

همراه ( رديف 11) در هر صورت شارژ بيمار خواهد شد