كلينيك جراحي لاپاراسكوپي

 

ساعت دكتر روز
16-17 دكتر قدسي چهارشنبه

جهت هماهنگی وقت قبلی با کلینیک بیمارستان تماس حاصل فرمایید : 84942874 - 84942844- 84942873