كلينيك زايمان طبيعي

ساعت دكتر روز
- - شنبه
- كشيك زنان يكشنبه
- كشيك زنان دوشنبه
- كشيك زنان سه شنبه
- كشيك زنان چهارشنبه
- - پنجشنبه

جهت هماهنگی وقت قبلی با کلینیک بیمارستان تماس حاصل فرمایید : 84942874 - 84942844- 84942873