ليست بيمه های طرف قرارداد

بانك سپه

بيمه ايران (به جز بیماران قلبی)   "در صورت همراه داشتن دفترچه بيمه معرفي نامه به صورت اينترنتي گرفته مي شود"

بيمه كارآفرين (به جز بیماران قلبی)

بانك كشاورزي

بانك مركزی

امور بازنشستگان شرکت نفت

بانك مسكن

بانك توسعه صادرات

بانك رفاه

بانك تجارت

بانك ملت

بیمه ما (به جز بیماران قلبی)

كانون سردفتران ( قوه قضائيه)

 شركت نفت فلات قاره

شرکت هواپیمایی هما ایران ایر   "در صورت همراه داشتن دفترچه بيمه معرفي نامه به صورت اينترنتي گرفته مي شود"

بنياد پانزده خرداد

بیمه رازی (به جز بیماران قلبی)   "در صورت همراه داشتن دفترچه بيمه معرفي نامه به صورت اينترنتي گرفته مي شود"

بيمه سينا(به جز بیماران قلبی)

 صدا وسيما(موارد قلبی فقط جراحی قلب باز مورد تایید است)

بيمه پارسيان(به جز بیماران قلبی)

بيمه نوين (به جز بیماران قلبی)

بيمه كوثر (به جز بیماران قلبی)

بيمه معلم (به جز بیماران قلبی)

بیمه کمک رسان    "در صورت همراه داشتن كارت بيمه معرفي نامه به صورت اينترنتي گرفته مي شود"

بيمه تعاون (به جز بيماران قلبي)

بيمه معلم (به جز بیماران قلبی)

بيمه ميهن (به جز بیماران قلبی)

بيمه ملت (به جز بیماران قلبی)

بيمه بهداشت و درمان صنعت نفت تهران