هتل های نزدیک بیمارستان دی

هتل های نزدیک بیمارستان

حهت آندسته از بیمارانی که از شهرها و یا کشورهای مختلف جهت  درمان در بیمارستان دی بستری می شوند 

هتل های به مسافت 2-1 کیلومتر به بیمارستان دی

هتل آپارتمان ساعی

هتل سیمرغ

هتل رامتین