کلینیک آنکولوژی

کلینیک آنکولوژی

ساعت کاری

نام پزشک

روزهای هفته

14-16

دكتر شازاد

شنبه

15-19

دكتر واعظي

یکشنبه

-

-

دوشنبه

14-18

14-16

دكتر قوام زاده

دكتر واعظي

سه شنبه

14-16

 دكتر شازاد

چهارشنبهجهت هماهنگی وقت قبلی با کلینیک بیمارستان تماس حاصل فرمایید : 84942874 - 84942844- 84942873