کلینیک آنکولوژی

کلینیک آنکولوژی

ساعت کاری

نام پزشک

روزهای هفته

14-16

دکتر فخاریان

دکتر شازاد

شنبه

14-18

دكتر قوام زاده 

یکشنبه

16-18

دکتر قوام زاده

دوشنبه

14-18

8-14

دكتر قوام زاده

دکتر فخاریان

سه شنبه

8-18

 دکتر فخاریان

چهارشنبه

8-14 دکتر فخاریان پنجشنبه  

جهت هماهنگی وقت قبلی با کلینیک بیمارستان تماس حاصل فرمایید : 84942874 - 84942844- 84942873