کلینیک آنکولوژی

کلینیک آنکولوژی

ساعت کاری

نام پزشک

روزهای هفته

-

-

شنبه

14-19

دكتر واعظي

یکشنبه

-

-

دوشنبه

14-19

دكتر واعظي

سه شنبه

-

 -

چهارشنبه

جهت هماهنگی وقت قبلی با کلینیک بیمارستان تماس حاصل فرمایید : 84942874 - 84942844- 84942873