کلینیک اطفال

   کلینیک اطفال

 ساعت کاری

 نام پزشک

روزهای هفته 

11-12

12-19

دکتر فاتحي

دكتر کشیک اطفال

شنبه 

9-11

11-12

12-19

دکتر كاشي

دكتر فاتحي

دكتر كشيك اطفال

یکشنبه  

11-12

12-19

 دکتر فاتحی

دكتر كشيك اطفال

 دوشنبه

9-11

11-12

12-19

 دکتر كاشي

دكتر فاتحي

دكتر کشیک اطفال

سه شنبه 

11-12

12-19

 دکتر فاتحی

دكتر کشیک اطفال

چهارشنبه 

9-11

11-12

12-19

دكتر كاشي 

دکتر فاتحی

دكتر کشیک اطفال

 پنج شنبه

پزشک متخصص اطفال به صورت شبانه روزی در بیمارستان حضور دارد

 

لطفا قبل از مراجعه حضوری جهت اطمینان از حضور پزشکان در کلینیک تماس حاصل فرمایید

84942844 -84942874 -84942873