کلینیک اطفال

 

   کلینیک اطفال

 ساعت کاری

 نام پزشک

روزهای هفته 

-

دكتر کشیک اطفال

شنبه 

9-11

11-19

دکتر كاشي

دكتر كشيك اطفال

یکشنبه  

7-19

 دكتر كشيك اطفال

 دوشنبه

9-11

12-19

 دکتر كاشي

دكتركشيك اطفال 

سه شنبه 

19- 7

 دكتر كشيك اطفال

چهارشنبه 

9-11

12-19

دكتر كاشي 

دكتر كشيك اطفال

 پنج شنبه

پزشک متخصص اطفال به صورت شبانه روزی در بیمارستان حضور دارد

لطفا قبل از مراجعه حضوری جهت اطمینان از حضور پزشکان در کلینیک تماس حاصل فرمایید

84942844 -84942874 -84942873