کلینیک اطفال

   کلینیک اطفال

 ساعت کاری

 نام پزشک

روزهای هفته 

9-11

11-12

عصرها

دکتر متواضع 

 دکتر فاتحی

کشیک اطفال

شنبه 

9-11

11-12

عصرها

دکتر متواضع 

 دکتر فاتحی

کشیک اطفال

یکشنبه  

9-11

11-12

عصرها

دکتر متواضع 

 دکتر فاتحی

کشیک اطفال

 دوشنبه

9-11

11-12

عصرها

دکتر متواضع 

 دکتر فاتحی

کشیک اطفال

سه شنبه 

9-11

11-12

عصرها

دکتر متواضع 

 دکتر فاتحی

کشیک اطفال

چهارشنبه 

9-11

11-12

عصرها

دکتر متواضع 

 دکتر فاتحی

کشیک اطفال

 پنج شنبه

پزشک متخصص اطفال به صورت شبانه روزی در بیمارستان حضور دارد

 

لطفا قبل از مراجعه حضوری جهت اطمینان از حضور پزشکان در کلینیک تماس حاصل فرمایید

84942844 -84942874 -84942873