کلینیک اطفال

   کلینیک اطفال

 ساعت کاری

 نام پزشک

روزهای هفته 

7-19

دكتر تقوی

شنبه 

9-11

11-19

دکتر كاشي

دكتر زحمتکش

یکشنبه  

7-19

 دكتر تقوی

 دوشنبه

9-11

12-19

 دکتر كاشي

دكتر زحمتکش

سه شنبه 

19- 7

 دكتر تقوی

چهارشنبه 

9-11

12-19

دكتر كاشي 

دكتر زحمتکش

 پنج شنبه

پزشک متخصص اطفال به صورت شبانه روزی در بیمارستان حضور دارد

لطفا قبل از مراجعه حضوری جهت اطمینان از حضور پزشکان در کلینیک تماس حاصل فرمایید

84942844 -84942874 -84942873