کلینیک اورولوژی

   کلینیک اورولوژی

 ساعت کاری

 نام پزشک

روزهای هفته 

11-15

دکتر مرزبانی 

شنبه 

11-12/30

13-16

دکتر حسینی

دکتر پورمند

یکشنبه  

14-16

دکتر مرزبانی

 دوشنبه

10-13

دکتر تراب پرهیز 

سه شنبه 

11-12/30

13-14

دکتر حسینی

دکتر پورمند

چهارشنبه 

10-12 

دکتر تراب پرهیز 

 پنج شنبه

 

لطفا قبل از مراجعه حضوری جهت اطمینان از حضور پزشکان در کلینیک تماس حاصل فرمایید 

 

84942844 -84942874 -84942873