کلینیک ايمنولوژي و آلرژي

 

  کلینیک ايمنولوژي و آلرژي

 ساعت کاری

 نام پزشک

روزهای هفته 

18-20

دكتر ابراهيمي راد 

    يكشنبه
18-20 دكتر ابراهيمي راد  دوشنبه
18-20 دكتر ابراهيمي راد  سه شنبه

 

لطفا قبل از مراجعه حضوری جهت اطمینان از حضور پزشکان در کلینیک تماس حاصل فرمایید 

84942844 -84942874 -84942873