کلینیک جراحی عروق

   کلینیک جراحی عروق

 ساعت کاری

 نام پزشک

روزهای هفته 

-

-

شنبه 

-

-

یکشنبه  

-

-

 دوشنبه

-

-

سه شنبه 

14-16

دکتر قدوسی

چهارشنبه 

-

-

 پنج شنبه