کلینیک جراحی عروق

 

   کلینیک جراحی عروق

 ساعت کاری

 نام پزشک

روزهای هفته 

14-16

دکتر قدوسی

چهارشنبه 

 

جهت هماهنگی وقت قبلی با کلینیک بیمارستان تماس حاصل فرمایید : 84942874 - 84942844- 84942873