کلینیک جراحی عمومی

   کلینیک جراحی عمومی

 ساعت کاری

 نام پزشک

روزهای هفته 

10-13

دکتر اکبری -دکتر کشکولی

شنبه 

10-12

 دکتر هاشمی

یکشنبه  

10-13

دکتر قدسی- دکتر موسی زاده 

 دوشنبه

10-13 

دکتر نجفی

سه شنبه 

 -

آنکال

چهارشنبه 

-

آنکال

 پنج شنبه

لطفا قبل از مراجعه حضوری جهت اطمینان از حضور پزشکان در کلینیک تماس حاصل فرمایید

84942844 -84942874 -84942873