کلینیک جراحی عمومی

   کلینیک جراحی عمومی

 ساعت کاری

 نام پزشک

روزهای هفته 

9-14

دکتر کشکولی

دكتر اكبري

شنبه 

10-13

14-16

 دکتر هاشمی

دکتر زریسفی

یکشنبه  

9-14

دکتر عطري - دکتر موسی زاده

دكتر قدسي

 دوشنبه

10-14

دکتر نجفی

سه شنبه 

 -

دکتر قدوسی

پزشک آنکال

چهارشنبه 

-

پزشک آنکال

 پنج شنبه

لطفا قبل از مراجعه حضوری جهت اطمینان از حضور پزشکان در کلینیک تماس حاصل فرمایید

84942844 -84942874 -84942873