کلینیک جراحی مغز و اعصاب

   کلینیک جراحی مغز و اعصاب

 ساعت کاری

 نام پزشک

روزهای هفته 

11-13

دکتر سدیفی

شنبه 

13-14

دكتر صمديان

يكشنبه

11-13

دکتر سدیفی

 دوشنبه

-

-

سه شنبه 

11-13

13-14

دکتر سدیفی

دکتر صمدیان

چهارشنبه 

-

-

پنجشنبه

لطفا قبل از مراجعه حضوری جهت اطمینان از حضور پزشکان در کلینیک تماس حاصل فرمایید 

84942858