کلینیک داخلی

   کلینیک داخلی

 ساعت کاری

 نام پزشک

روزهای هفته 

10-13

پزشک مقیم

شنبه 

10-13

پزشک مقیم

یکشنبه  

10-13

دکتر محسنی جم

 دوشنبه

10-13

پزشک مقیم

سه شنبه 

10-13

دکتر محسنی جم

چهارشنبه 

10-13

دکتر محسنی جم

 پنج شنبه