کلینیک ریه

کلینیک ریه

ساعت کاری

نام پزشک

روزهای هفته

8-12

دکتر مولوی

شنبه

8-12

14-15/30

دکتر مولوی

دکتر صابر

یکشنبه

8-12

دکتر مولوی

دوشنبه

8-12

14-15/30

دکتر مولوی

دکتر صابر

سه شنبه

8-12

دکتر مولوی

چهارشنبه

8-12

دکتر مولوی

پنج شنبه