کلینیک ریه

کلینیک ریه

ساعت کاری

نام پزشک

روزهای هفته

 

 

 

8-12

14-15/30

 

دکتر صابر

یکشنبه

 

 

 

 

14-15/30

 

دکتر صابر

سه شنبه