کلینیک زنان

   کلینیک زنان

 ساعت کاری

 نام پزشک

روزهای هفته 

8-11

 

دکتر شاهرخی

شنبه 

8-10

10-13

 

دکتر مقیمی

دکتر دیانی

 

یکشنبه  

8-10

10-12   

دکتر عباسی

 

 دوشنبه

10-12

 

دکتر قاسمی

 

سه شنبه 

8-10

10-13

دکتر فداکار

دکتر میراب زاده

چهارشنبه 

-

-

پنجشنبه