کلینیک زنان

   کلینیک زنان

 ساعت کاری

 نام پزشک

روزهای هفته 

8-10

14-16

دکتر شاهرخی

دكتر شايان

شنبه 

10-13

14-16

دکتر دیانی

دكتر شايان

یکشنبه

10-11

14-16

دكتر شايان دوشنبه

10-13

14-16

دکتر قاسمی

دكتر شايان

سه شنبه 

9-13

دکتر میراب زاده

چهارشنبه 

10-12

دكتر ميرزايي

پنجشنبه