کلینیک زنان

   کلینیک زنان

 ساعت کاری

 نام پزشک

روزهای هفته 

8-11

14-17

دکتر شاهرخی

پزشک زنان

شنبه 

8-10

10-13

14-17

دکتر مقیمی

دکتر دیانی

پزشک زنان

یکشنبه  

8-10

10-12     16-17

دکتر عباسی

پزشک زنان

 دوشنبه

10-12

14-17

دکتر قاسمی

پزشک زنان

سه شنبه 

8-10

10-13

دکتر فداکار

دکتر میراب زاده

چهارشنبه 

-

-

پنجشنبه