کلینیک قلب

ساعت کاری

نام پزشک

روزهای هفته

8-13

دكتر آزادي

شنبه

8-11

دکتر کوهی

یکشنبه

9-11

11-13

دكتر ناظري

دکتر روشنی

دوشنبه

8-13

دکتر ضرابی

سه شنبه

9-11

دکتر هاشمیان

چهارشنبه

8-13

دکتر فیروزی

پنج شنبه