کلینیک قلب

ساعت کاری

نام پزشک

روزهای هفته

10-13

دکتر آزادی

شنبه

9-11

دکتر کوهی

یکشنبه

10-12

10-13

 ناظری دكتر

دکتر روشنی

دوشنبه

10-13

دکتر ضرابی

سه شنبه

10-12

دکتر هاشمیان

چهارشنبه

10-12

دکتر فیروزی

پنج شنبه