کلینیک قلب

ساعت کاری

نام پزشک

روزهای هفته

-

خانم دکتر آزادی

شنبه

9-12

دکتر کوهی

یکشنبه

9-11

11-14

دكتر ناظري

دکتر روشنی

دوشنبه

8-14

دکتر ضرابی

سه شنبه

9-11

-

چهارشنبه

9-13

دکتر فیروزی

پنج شنبه

لطفا قبل از مراجعه حضوری جهت اطمینان از حضور پزشکان در کلینیک تماس حاصل فرمایید 

84942844 -84942874 -84942873