کلینیک قلب

ساعت کاری

نام پزشک

روزهای هفته

8-13

خانم دکتر آزادی

شنبه

8-11

دکتر کوهی

یکشنبه

9-11

11-13

دكتر ناظري

دکتر روشنی

دوشنبه

8-13

دکتر ضرابی

سه شنبه

9-11

دکتر هاشمیان

چهارشنبه

8-13

دکتر فیروزی

پنج شنبه

لطفا قبل از مراجعه حضوری جهت اطمینان از حضور پزشکان در کلینیک تماس حاصل فرمایید 

84942844 -84942874 -84942873