کلینیک پوست

   کلینیک پوست

 ساعت کاری

 نام پزشک

روزهای هفته 

-

-

شنبه 

16-17

دکتر کمالی

یکشنبه  

10

دکتر کمالی

 دوشنبه

16-17

دکتر کمالی

سه شنبه 

-

-

چهارشنبه 

-

-

 پنج شنبه

لطفا قبل از مراجعه حضوری جهت اطمینان از حضور پزشکان در کلینیک تماس حاصل فرمایید 

84942844 -84942874 -84942873