کلینیک چشم

 

   کلینیک چشم

 ساعت کاری

 نام پزشک

روزهای هفته 

13-14

دکتر نیک اقبالی

یکشنبه  

12-16

دکتر فرشی

 دوشنبه

لطفا قبل از مراجعه حضوری جهت اطمینان از حضور پزشکان در کلینیک تماس حاصل فرمایید

84942844 -84942874 -84942873