کلینیک گوارش

کلینیک گوارش

ساعت کاری

نام پزشک

روزهای هفته

14-17

دکتر حمصی

شنبه

9-13

دکتر پورروشن

یکشنبه

14-17

دکتر حمصی

دوشنبه

9-13

دکتر پورروشن

چهارشنبه

لطفا قبل از مراجعه حضوری جهت اطمینان از حضور پزشکان در کلینیک تماس حاصل فرمایید 

84942844 -84942874 -84942873